قالب جدید پلاس93 را چگونه ارزیابی می کنید؟
(12.5%) 3
عالی
(8.333%) 2
خوب
(8.333%) 2
متوسط
(70.83%) 17
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 24