قالب جدید پلاس93 را چگونه ارزیابی می کنید؟
(13.04%) 3
عالی
(8.695%) 2
خوب
(8.695%) 2
متوسط
(69.56%) 16
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 23